Rada Rodziców 2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
1. PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW- P. Martyna Wojciechowska
2. ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW - P.
3. SKARBNIK RADY RODZICÓW -P. Magdalena Duzik
4. SEKRETARZ RADY RODZICÓW -P. Honorata Andryszek
Rada Rodziców w poszczególnych grupach na rok szkolny 2017/2018
Rada rodziców 2017/2018
Grupa I
1. Karolina Rumińska – 660512416
2. Wojtysiak Dorota – 507972061
3. Jaworska Sylwia - 724098761
Grupa II
1. Mucha Anna – 786955533
2. Marusik Justyna – 504134455
3. Milczarek Justyna – 696268876
Grupa III
1. Kunka Katarzyna – 502361817
2. Kubiak Kamila – 782058942
3. Milczarek Justyna – 696268876
Grupa IV
1. Marusik Justyna- 504134455
2. Biniek Ewelina - 669194262
3. Wójciak Damian – 603888927
Grupa V
1. Andryszek Honorata – 509709934
2. Przepióra Marta – 511895225
3. Wilkowska Dominika – 66911040
Grupa VI
1. Wilkowska Dominika – 66911040
2. Mazurek Bartosz – 792005338
3. Stanek Angelika – 882679409
Grupa VII
1. Piotrowska Anna – 693690926
2. Kociela Andżelika – 502904976
3. Wojciechowska Martyna - 692427912

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego
w Osiedlu Niewiadów
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Rada Rodziców działa na podstawie:
1. art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Statutu Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
3. Niniejszego regulaminu.
§ 2
Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
II. Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§ 3
1. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci i oczekiwań ich rodziców względem placówki.
3. Prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności placówki.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
5. Współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych.
6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola.
7. Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dochodowym.
8. Reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz.
2. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.
2) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.
3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
5) Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.
III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców
§ 4
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowy w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.
3. Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze tajnych wyborów dwóch lub trzech przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola.
4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
5. Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.
§ 5
1. Wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
2. Zadania wychowawcy oddziału w przygotowaniu głosowania do Rady Rodziców:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) powołanie komisji skrutacyjnej,
3) sporządzenie protokołu z wyników wyboru do Rady Rodziców.
§ 6
1. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:
1) rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego kandydata mającego reprezentować rodziców z danego oddziału w Radzie Rodziców,
2) nadzorowanie przebiegu głosowania,
3) policzenie głosów na kartach do głosowania,
4) podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.
2. Za wybranych do Rady Rodziców uważa się dwóch lub trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
§ 7
1. Odstąpienie członka od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:
1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady,
2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
IV. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców
§ 8
1. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 3 członków Rady Rodziców.
2. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący lub w zastępstwie jego zastępca.
3. Osoby wymienione w ust 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.
§ 9
1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
2. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
3. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
4. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
5. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
7. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.
§ 10
1. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.
2. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, skarbnika i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybór zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze zastępcy przewodniczącego, skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania.
V. Zadania członków Zarządu Rady Rodziców
§ 11
Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem działalności statutowej przedszkola.
3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy Rady Rodziców i planu współpracy przedszkola z Radą Rodziców w danym roku szkolnym.
4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
6. Przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności placówki.
§ 12
Zadania skarbnika Rady Rodziców:
1. Opracowanie preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.
3. Prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”.
4. Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców.
5. Pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców.
6. Składanie stosownych rocznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
7. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.
§ 13
Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
1. Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
2. Składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.
VI. Organizacja pracy Rady Rodziców
§ 14
1. Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje jej zarząd:
1) w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym,
2) na wniosek dyrektora przedszkola bądź statutowych organów placówki,
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Rady Rodziców, w terminie 14 dni od jego złożenia.
2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków.
3. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inni członkowie Rady Pedagogicznej.
4. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, o ile przewodniczący poczyni takie obostrzenia.
5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do obiektywnych i aktywnych metod pracy.
§ 15
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Rodziców jej członkowie i uczestnicy posiedzenia zawiadamiani są pisemnie bądź ustnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Materiały na posiedzenie, a w szczególności projekty uchwał doręcza się członkom Rady Rodziców wraz z zawiadomieniem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach materiały mogą być doręczone bezpośrednio w trakcie obrad.
§ 16
1. Przewodniczący Rady Rodziców otwiera, prowadzi i zamyka jej posiedzenie.
2. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący:
1) stwierdza prawidłowość obrad i zdolność do podejmowania uchwał,
2) przedstawia projekt porządku obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić członek Rady Rodziców,
3) poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa wyżej .
3. Rada Rodziców może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmiany ustalonego porządku obrad wyłącznie z poważnych powodów na wniosek przewodniczącego lub co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
4. Przewodniczący Rady Rodziców czuwa nad sprawnym przebiegiem porządku obrad.
5. Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem.
6. Przewodniczący Rady Rodziców udziela głosu według kolejności zgłoszeń z wyjątkiem wniosków o charakterze formalnym.
VII. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców
§ 17
1. Rada Rodziców podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków . W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów.
4. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.
5. Sprawy personalne są tajne.
§ 18
1. Rada Rodziców rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji - określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz Statucie Przedszkola
2. Głosowanie odbywa się jawnie. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy przewodniczący Rady Rodziców oraz ogłasza jego wyniki.
3. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 5, na wniosek jednego członka Rady Rodziców, Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołując w tym celu ze swego składu 3-osobową Komisję Skrutacyjną.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji, który ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu obrad
VIII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców
§ 19
1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów lub z darowizn.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rada Rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zwolnić rodziców z wnoszenia części składki, w wysokości 50%.
5. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym, większością głosów decyduje o sposobie uiszczania składek (za pół lub za cały rok szkolny).
§ 20
1. Środki, o których mowa w ust 1, wpłacane są na rachunek bankowy Rady Rodziców.
2. Ewidencję dochodów i wydatków, zgodnie z przepisami księgowymi, prowadzi Skarbnik Rady Rodziców.
3. Fundusze Rady Rodziców: wpływy na rachunek bankowy i wydatki są ewidencjonowane w „Księdze wpływów i wydatków”.
4. Sposób wydatkowania środków finansowych określa plan finansowy oraz preliminarz wydatków zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
5. Kontrolę finansową sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, która dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie ocenę w zakresie prawidłowości realizacji jej budżetu.
6. Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej jest jednoznaczna z odwołaniem Rady Rodziców przez ogół rodziców.
§ 21
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na opłacenie koncertów, teatrzyków, wycieczek, wyjść do kina, teatru, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz na doposażenie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, środki i materiały plastyczne, artykuły papiernicze, elementy strojów i dekoracji oraz na organizację warsztatów szkoleniowych dla rodziców z udziałem specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, medycyny itp.
2. Zakupione pomoce, wyposażenie, sprzęt i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia przedszkola” i za zgodą Rady Rodziców stanowią własność przedszkola.
3. Zgromadzonych środków Rady Rodziców nie można przeznaczać na cele socjalne i wynagrodzenia dla pracowników przedszkola.
IX. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.
§ 23
1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzenia Rady Rodziców sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców może wybrać stałego protokolarna.
4. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców podpisuje przewodniczący Rady. Każdemu członkowi Rady Rodziców i uczestnikowi obrad przysługuje prawo wglądu do protokołu.
§ 24
Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
§ 25
Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
§ 26
Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.09.2014r
Przedszkolowo.pl logo