REGULAMIN

Regulamin naboru dzieci do przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2017
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
z dnia 16.02.2017r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
na rok szkolny 2017/2018


Regulamin rekrutacji
do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
na rok szkolny 2017/2018


Podstawa prawna:
1. Art. 131, art. 153 ust. 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe
( Dz. U. z 2017r. poz. 59)
2. Art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 60)
3. Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 lutego 2017r.


Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
3) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
4) przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2017/2018”.
5) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
6) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2017/2018.
7) podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2017/2018
8) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
9) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług
2. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców
2) na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osiedlu Niewiadów
3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2017/2018
4. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w . Osiedlu Niewiadów


Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1. Do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2014,2013, 2012, 2011 .
2. Dzieci urodzone w roku 2011 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2017/2018 tj. od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018r. przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów .
6. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2017r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w jego gabinecie.
7. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2017r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
8. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów .
9. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Rozdział III
Harmonogram rekrutacji

§ 3
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/18 do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów określa się następujące terminy:1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej:
www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 17.02.2017r.
2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 17.02.2017r.
3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza) w roku szkolnym 2017/2018 ( załącznik Nr 1) od 20.02.2017r. do 24.02.2017r.
4. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik Nr 2)od 27.02.2017 do 10.03.2017r. uzupełniające od 03.07.2017r. do 14.07.2017r.
5. Powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej. 09.03.2017r. uzupełniający 13.07.2017r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. od 13.03.2017r. do 15.03.2017r. uzupełniajcy od 17.07.2017r. do 19.07.2017r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 16.03.2017r. 20.07.2017r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 17.03.2017r. 21.07.2017r.
9.Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola od 17.03.2017r.
do 24.03.2017r. od 21.07.2017r. do 28.07.2017r.
10.Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 29.03.2017r. do 03.08.2017r.
11.Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
12.Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania


Rozdział IV
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4
1. Do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Ujazd.
2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ujazd mogą być przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.
1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność dziecka
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie objęcie dziecka pieczą zastępczą
4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów .

Lp. Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego zgodne z
Zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.02.2017r.
Liczba punktów
1. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilno prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
a) 5 godzin + 4 godziny 11
b) 5 godzin + 3 godziny 10
c) 5 godzin + 2 godziny 9
d) 5 godzin + 1 godzina 8

2. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
a) 5 godzin + 4 godziny 7
b) 5 godzin + 3 godziny 6
c) 5 godzin + 2 godziny 5
d) 5 godzin + 1 godzina 4
3. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilno prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a ich dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 3
4. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą , a jego dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 2
5. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola , do którego składany jest wniosek. 1


Rozdział V
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
4) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
5) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
3. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 7-11 harmonogramu rekrutacji.

Rozdział VI
Tryb odwoławczy

§ 6
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 7 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1. Załącznik Nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów”
2. Załącznik Nr 2 ,, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
Przedszkolowo.pl logo