regulamin na wakacje

Załącznik do Zarządzenia Nr104/2017
Wójta Gminy Ujazd z dnia 24 maja 2017 r.

Regulamin dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach
Samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

§ 1. Przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd pełnią dyżur
w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i w sierpniu, zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.

§ 2. Informacje o terminach dyżurów przedszkoli przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola do którego uczęszcza dziecko.

§ 3. Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkola mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów lub Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

§ 4. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku szkolnego.

§ 5. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę jeśli zostanie zgłoszonych co najmniej 10 dzieci. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci ( jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy 25 tworzy się kolejną grupę.

§ 6. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są do dnia 15 czerwca każdego roku.

§ 7. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

§ 8. 1. Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
1) złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 15 czerwca każdego roku ( załącznik nr 1) .
2) podpisania umowy na korzystanie z usług przedszkola do dnia 20 czerwca danego roku ( załącznik nr 2)
3) przedłożenia stosownego oświadczenia o nie korzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole ( załącznik nr 3)
4) przestrzegania zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w terminie nie zakłócającym pracy tj. do godz. 8:00
5) wniesienia opłaty do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedszkole pełniło dyżur w wysokości 1,00 zł. za każdą godzinę przebywania dziecka/dzieci poza ustalonym przez organ prowadzący czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ( 5 godzin) ( zgodnie z Uchwałą Nr XL/264/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd)
6) wniesienia opłaty za korzystanie z wyżywienia do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym przedszkole pełniło dyżur
- śniadanie w wysokości: 2,00 zł.*
- obiad w wysokości: 3,50 zł. *
- podwieczorek w wysokości: 2,00 zł.*
2. Ustala się 50% ulgę w opłacie , o której mowa § 8 ust.1 pkt 5 dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny uczęszczających do tego samego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ujazd.
3. Opłatę, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 5 nie wnoszą rodzice dzieci 6- letnich.

§ 9. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie.

§ 10. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
1) imię i nazwisko, nr PESEL
2) aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych
3) numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem
4) deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków (nie mniej niż 2 posiłki)
5) informacja o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu
6) upoważnienie do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby.
7) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka
dotyczące przetwarzania danych osobowych


§ 12. W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§ 13. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor.

§ 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Przedszkoli oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.
Przedszkolowo.pl logo