STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe w Osiedlu. Niewiadów zwane dalej ,, przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Osiedlu Niewiadów.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ujazd.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Tryb.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.
5. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.
6. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów
97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27
tel. 44 719 23 84
NIP:773-22-34-712 Regon:592132668
§ 1a

1. e-mail przedszkola: przedszkoleniwiadow@onet.pl
2. strona internetowa przedszkola: www. przedszkoleniewiadow.przedszkolowo.pl


§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Niniejszego statutu.


§ 3

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest w części przez Gminę Ujazd, w części przez rodziców w formie opłaty za przebywanie dziecka poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.(skreslic lub zostawić)
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
2. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój ,
wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne współdziałanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
3) Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.
4) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
5) Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
6) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
7) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
8) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
9) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
10) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
11) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
12) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
13)Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
14)Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
15) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 5

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program lub programy wybrane przez nauczyciela a zatwierdzone do realizacji przez dyrektora przedszkola
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji w danym roku szkolnym zawiera plan pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3. Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) nauczyciel i personel przedszkola zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
2) personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym
3) przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązkowe przepisy bhp i ppoż.
4) nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc psychologa, pedagoga, logopedy oraz organizując wczesne wspomaganie rozwoju.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy,
nauki, wypoczynku, a w szczególności:
1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, odpowiednią powierzchnię użytkową
2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty
3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej
4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania
6. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki
zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom
osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te
zajęcia
7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostawać bez nadzoru
osoby dorosłej.
8. W grupach pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi służy
pomocą osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczki.
9. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach
koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia
ratunkowego.
10. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu
bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy.
11. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania
powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.
12. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na drogach publicznych
prowadzi systematyczną prace dotyczącą znajomości przepisów ruchu
drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy kształtujące
umiejętności poruszania się po drogach, współpracuje z instytucjami
zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
13. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna
dla grupy 15 dzieci.
14. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren miejscowości przedszkola
odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo.
15. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program
wycieczki powinien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań
dzieci.
16. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców
( opiekunów prawnych).
17. Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki najpóźniej dzień przed wyjazdem dzieci.
18. Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest zgromadzić następującą dokumentację:
1) kartę wycieczki i listę uczestników ( imię i nazwisko, adres i pesel)
2) pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka
3) spis telefonów do rodziców prawnych opiekunów

19. Rodzice dzieci mającymi problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
20. Szczegółowe informacje dotyczące organizowania wycieczek zawarte są
w regulaminie wycieczek przedszkolnych.
21. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii dla
dzieci.
22. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.
23. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna ustalane są przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Zajęcia te w całości finansowane są przez organ prowadzący .
24. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
25. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
26. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

§ 6

Przedszkole współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, a w szczególności:
1. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców
2. Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programami pracy przedszkola
3. Stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych
4. Upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka
5. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej

§ 7


1. W przedszkolu przeprowadza się diagnozę dzieci 5 i 6- letnich za pomocą arkusza badania gotowości szkolnej .
2. Celem ,, Karty obserwacji dziecka 3 i 4 letniego jest obserwacja rozwoju dziecka w kolejnych grupach wiekowych.
3.

§ 7a

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) rodziców dziecka,
b) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) porad i konsultacji.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
12. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
14. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
15. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
16. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
17. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
18. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
19. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
20. Zespół tworzony jest dla:
a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
21. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
22. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne
23. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
24. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
d) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 8

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu.
1) placówką kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych
2) dyrektora powołuje Wójt Gminy Ujazd
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
2) jest przewodniczącym rady pedagogicznej
3) prowadzenie i przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej
4) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego w roku szkolnym nadzoru pedagogicznego.
5) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) organizowanie szkoleń i narad
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego
6) może stworzyć za zgodą organu prowadzącego przedszkole dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu
7) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej
8) koordynuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi
9) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
10) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
11) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących
12) wstrzymywania wykonywania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy
13) planowanie i realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami
14) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
15) dysponowanie przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi , przy czym przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się dysponowanie rachunkiem bankowym, zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki
16) współpracę z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
17) ) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
18) przyznawanie nagród, udzielania kar pracownikom
19 zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodne z przepisami bhp, kodeksem pracy i ppoż.
20) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
21) koordynowanie współpracy organów przedszkola, zapewnienie im swobodę działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi
22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
23) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją
24) współpracę z radą pedagogiczną i radą rodziców
25) gospodarowaniem majątkiem przedszkola i dbanie o powierzone mienie
26) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
27) zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy przedszkola
28) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który zawierać będzie min: cele, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji wewnętrznej, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa, tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli
29) sprawowanie kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań
przedszkola w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy


§ 10

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz katecheta.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Zebrania rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej jak raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
1) dyrektor
2) 1/3 członków rady pedagogicznej
3) organ prowadzący
4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny
6. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na dwa tygodnie przed zebraniem. Osoba zwołująca zebranie rady pedagogicznej powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej ½ liczby jej członków.
10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
11. Kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa.
12. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) kompetencje stanowiące
a) zatwierdza planu pracy przedszkola
b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
c) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłaszania tego faktu do przedszkola
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
2) kompetencje opiniujące:
a) opiniuje organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i dodatkowych
b) projekt planu finansowego przedszkola
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego
d) propozycje programów nauczania i wychowania przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi do zatwierdzenia
e) opiniuje na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego pracę dyrektora
3) pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata
b) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczące zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
c) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub powołaniu stanowiska kierowniczego
d) przygotowuje projekt statutu i uchwala go
e) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego
f) wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola
g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców
h) uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne

§ 11

1. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola.
2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Kompetencje rady rodziców:
1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich prac przedszkola
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z
innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem
3) może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu
prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i
wychowania przedszkola
5) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu
zawodowego
6) może wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela
7) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniających
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
przedszkola
9) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
wychowawczego i profilaktycznego przedszkola
4. Szczegółowe zasady, tryb działania rady rodziców określa jej regulamin


§ 12

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.§ 13

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając kompetencje tych organów.
IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 14


1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w
przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.
1) co najmniej 1/5 czasu przeznaczona jest na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić w grupie dzieci 3-4 letnich około 15 minut, w grupie dzieci 5-6 letnich około 30 minut.
6.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i głębokim na zasadach określonych w odrębnych przepisach
7.Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni-Psychologiczno-Pedagoicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
9.Opiekę nad dziećmi w drodze do i z przedszkola sprawują rodzice
( prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione.
1)Dziecko może być odebrane z przedszkola na podstawie pisemnego upoważnienia załączonego do Karty zapisu do przedszkola. Nauczyciel ma prawo wylegitymować takie osoby na podstawie dowodu osobistego.
2) Dziecko może być odebrane –z umowy
10.Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
11.Nauczycielowi nie wolno wydać dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu.
12.Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.
13.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w czasie zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka po uprzednim powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
14.W okresie dyżuru wakacyjnego przyjmuje się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na podstawie list, które zawierają pełne informacje o dziecku, miejscu pracy rodziców, numerach telefonów kontaktowych do nich.


§ 15

1. Podstawą jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole jest placówką 5- oddziałową.
4. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
6. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
7. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
3) ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
4) informacje o awansie zawodowym nauczycieli
8. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na
wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacji. Uwzględnia on zalecenia zawarte w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.


§ 16

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
3. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości w miesiącu czerwcu.
4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
5. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.


§ 17

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00 do
13:00.
2. Wysokość opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Ujazd .
3. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z 3, 2 lub 1 posiłku.
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą w całości koszty wyżywienia w przedszkolu. Przez koszty wyżywienia w przedszkolu rozumie się rzeczywiste koszty surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.
5. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu Wójtem Gminy Ujazd
6. Z usług żywieniowych przedszkola mogą korzystać nauczyciele przedszkola którzy uiszczają opłatę w wysokości ustalonej przez dyrektora i zatwierdzonej przez Wójta Gminy.
7. Przedszkole współdziała z GOPS-em w zakresie refundacji kosztów za obiady dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 18

1. Dyrektor przedszkola przydziela jednego lub dwóch nauczycieli do opieki nad dziećmi w jednym oddziale.
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza Wójt Gminy Ujazd.
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.


V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.


3. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
4. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
wychowanków.

§ 20

1. W przedszkolu zatrudnienie są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz specjaliści do prowadzenia zajęć dodatkowych
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
2) wspierać dziecko w jego rozwoju
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
10) współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania i nauczania realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja ich postanowień i uchwał
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
15) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki
16) nauczyciele wybierają program wychowania przedszkolnego , przedstawiają go do zaakceptowania przez dyrektora
17) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
18) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5- letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6 - letnich

5. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel i osoba zatrudniona do prowadzenia zajęc dodatkowych jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.
6. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub pełnionym przez nauczycieli obowiązkom.
7. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem Pracy
8. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) nagana z ostrzeżeniem
2) zwolnienie z pracy
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania
4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego
9. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.
10. Kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 1-3 ustawy KN podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych
nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
11. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy o których mowa w ust.1 liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.
12. Obowiązek wykonania postanowień ust. 1 spoczywa na dyrektorze placówki i organie prowadzącym przedszkole.
13. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

§ 21

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
3. Włączanie ich w działalność przedszkola

§ 22

Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych i naukowych


§ 23

1. W przedszkolu zatrudnieni są:
1) pracownik administracji ( intendentka)
2) pracownicy obsługi
a) Pomoce nauczycielek
b) kucharka
c) pomoce kucharki

Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola
jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i
czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników jest następujący:
1) intendentka:

a) planowanie i realizacja systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, odzież ochronną i roboczą oraz inne artykuły według potrzeb
b) dbałość o należyty i zgodny z normami stan zapasów magazynowych
c) dokonywanie systematycznej oceny jakościowej zakupionych i składowanych towarów; załatwianie ewentualnych reklamacji u dostawców
d) planowanie i układanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem placówki
e) kierowanie procesem przygotowywania i dystrybucji posiłków; dbałość o ich kaloryczność i skład zgodnie z normami żywieniowymi, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi
f) pełnienie nadzoru nad personelem kuchni w zakresie technologii i organizacji żywienia, zasad bhp i ppoż. oraz norm sanitarnych
g) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach magazynowych
h) prowadzenie dokumentacji HACCP
i) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji finansowo-księgowej
j) sporządzanie dziennych raportów żywieniowych oraz stały nadzór nad przestrzeganiem dziennej stawki żywieniowej
k) terminowe rozliczanie zaliczek pieniężnych na zakup towarów

2) kucharka:
a)opracowuje wraz z intendentem jadłospisy
b)ponosi odpowiedzialność za pożywne, smaczne i punktualne przygotowywanie posiłków
c) zna i stosuje zasady racjonalnego żywienia zbiorowego
d) przestrzega receptur przygotowywanych posiłków
e) prowadzi oszczędną gospodarkę artykułami żywnościowymi
f) dba o czystość i porządek w kuchni, obieralni, zapleczu higieniczno-sanitarnym kuchni
g) kieruje pracą pomocy kuchennych
h) wspólnie z pomocami kuchennymi wydaje posiłki
i) ponosi odpowiedzialność za sprzęt kuchenny i artykuły żywnościowe w kuchni
j) bierze udział w sporządzaniu komisyjnych protokołów zniszczeń i wybrakowania sprzętu kuchennego
k) pobiera i właściwie przechowuje próbki żywnościowe
l) pobiera i magazynuje produkty żywnościowe w ilościach wymienionych w raportach dziennych
ł) zna i przestrzega przepisy BHP i HACCP
m) pobiera i należycie wykorzystuje środki czystości
n) posiada aktualne badania lekarskie
o) zgłasza intendentce powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia
p) realizuje inne zadania wynikające z potrzeb przedszkola

3) pomoc kucharki:
a) pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków
b) utrzymuje w czystości naczynia kuchenne i sprzęt
c) dba o czystość kuchni, naczyń, sprzętu i urządzeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego
d) przestrzega dyscypliny pracy przepisów BHP i HACCP
e) posiada aktualne badania lekarskie
f) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy przedszkola

4) pomoc nauczyciela:
a) pełni czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczycielkę
b) uczestniczy w zabawach i zajęciach, czynnościach gospodarczych organizowanych z dziećmi ; karmienie, ubieranie, rozbieranie)
c) utrzymuje w należytym porządku i czystości meble i zabawki
d) pomaga nauczycielce w spacerach i wycieczkach
e) utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia
f) posiada znajomość przepisów BHP
g) uczestniczy w pracach porządkowych w czasie przeprowadzonych remontów
h) przygotowywać salę do spożywania posiłków
i) pierze ręczniki, firany, obrusy
j) utrzymuje w czystości sanitariaty

4. Stosunek pracy pracownika administracji i pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.


VI. RODZICE

§ 24

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1.przestrzeganie niniejszego statutu
2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
4) odbieranie dziecka z przystanków autobusowych do których przywozi autobus szkolny
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
§25

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planami miesięcznymi
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców
2. Rodzice mają obowiązek odbierać z przedszkola dziecko o ustalonej godzinie.
3. W przypadku nie odebrania dziecka o ustalonej godzinie i w sytuacji braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecko będzie traktowane jako porzucone i ten fakt zostanie zgłoszony na policję.
4. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom dyrektora.
5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców bądź nauczycieli.
6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem
3) kąciki dla rodziców
4) zajęcia otwarte
5) pikniki
6) rajdy
7.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

8.Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
9.Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.
VII. WYCHOWANKOWIE

§ 26

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2. Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
4. Na podstawie decyzji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dziecka upośledzonego umysłowo indywidualne zajęcia rewalidacyjno-resocjalizacyjne prowadzone przez nauczycielkę o odpowiednich kwalifikacjach. Zajęcia te mogą odbywać się w domu dziecka lub w przedszkolu
5. Dziecko w wieku 6 i 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) poszanowania własności
4) partnerskiej rozmowy na każdy temat
5) akceptacji jego osoby
7. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie w miesiącu wrześniu.
9. Rodzice bądź opiekunowie mają możliwość wyboru ubezpieczyciela spośród firm, które zgłoszą się do przedszkola w sierpniu.

10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych
§ 27


1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o regulamin sporządzony zgodnie z Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).


§ 28


Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1. Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za wyjątkiem dzieci 6-letnich i 5- letnich)
2. Nieobecności dziecka ponad miesiąc w przedszkolu i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola
3. Nie przestrzegania przez rodziców postanowień tego statutu

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.§ 30

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.


§ 31


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 32


Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33


Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 34

Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Rada Pedagogiczna
Przewodnicząca: Anna Żak - …………………………..
Członkowie: Druszcz Urszula - …………………………
Joanna Nakaziuk -…………………….
Wosik Beata - ………………………….
Katarzyna Polus - ………………………..
Przedszkolowo.pl logo